AK Kohajda

OBČANSKÉ PRÁVO A ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDY

Našim klientům poskytujeme široký okruh právních služeb v oblasti občanského práva. I mimo problematiku nakládání s nemovitými věcmi poskytujeme našim klientům také právní služby v dalších oblastech občanského práva.

Máme například úspěšné praktické zkušenosti v zastupování majetkových zájmů dědiců při sporech mezi dědici nebo poskytujeme právní služby v oblasti smluvního nakládání s movitými věcmi. V této oblasti samozřejmě postupujeme s plnou znalostí soukromoprávních předpisů po jejich podstatné rekodifikaci účinné od počátku roku 2014.

Poskytujeme také právní služby z oblasti pracovního práva. Zajišťujeme přípravu vzorů pracovněprávních smluv, vnitřních předpisů zaměstnavatele a poskytujeme právní poradenství při řešení sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, včetně jednání týkajícího se škody vzniklé v souvislosti se zaměstnáním.

Naše klienty zastupujeme před civilními soudy ve sporných i nesporných řízeních. Formou konzultací v obtížných případech spolupracujeme s předními odborníky na civilní procesní právo z právnických fakult. Připravujeme z poskytnutých podkladů a informací jak návrhy na zahájení soudního řízení (včetně návrhů na vydání platebního rozkazu), tak veškerá podání související s průběhem řízení.

Spolupracujeme také s vybranými a spolehlivými exekutory na aktivním vymáhání přiznaných nároků našich klientů, a to i v případě, kdy jsme klienta nezastupovali v nalézacím řízení.

Tato naše specializace zahrnuje právní služby související s:

  • přípravou a uzavřením smluvních dokumentů při nakládání s movitými i nemovitými věcmi,
  • záležitostmi dědického práva včetně poradenství týkajícího se závěti a odkazu a zastupování klientů při dědických sporech,
  • přípravou pracovněprávních smluv a předpisů zaměstnavatele,
  • zastupováním klientů při soukromoprávních sporech před obecnými soudy,
  • zastupováním klientů před Ústavním soudem České republiky,
  • zastupováním klientů v rozhodčím řízení,
  • zajištěním výkonu rozhodnutí soudní exekucí.